top of page

HAKKINDA

Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi
 

Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi, Türkiye’de tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlayacak, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını arttırmaya yardımcı olacak, sistem verimliliğini ve enerji kalitesini iyileştirecek maliyet etkin bir akıllı şebekeye geçişte ihtiyaç duyulan metodolojiyi, süreçleri ve takvimi detaylarıyla tanımlayacak olan yol haritasının hazırlanması işini içermektedir. Bu yol haritası dahilindeki metodoloji tanımlanırken Türkiye için akıllı şebeke geçiş senaryolarının kararlaştırılması amacıyla tüm EDAŞ’lardan gelecek bilgilerin analiz edilmesi yoluyla EDAŞ’ların kendine has mevcut durumunun belirlenmesi,  kullanılan ve kullanılması planlanan sistemlerinin olgunluk ve yeterlilik seviyesinin tanımlanması, dünya genelinde farklı ülkelerin ve uluslararası örgütlenmelerin akıllı şebeke vizyonlarının, hedeflerinin, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirilmesine karar verdikleri temel akıllı şebeke uygulamalarının değerlendirilmesi, Türkiye’de gerçekleştirilebilecek akıllı şebeke uygulamalarının fizibilitelerinin yapılması planlanmaktadır.

Bugün Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada akıllı şebeke teknolojileri ve uygulamalarına yönelik çalışmalar yapılmakta, pilot projeler yürütülmektedir. Tüm bu projelerde birincil öncelik tüketicilere sunulan hizmet kalitesini ve dolayısıyla tüketici memnuniyetini artırmaktır. Özelleştirme süreçlerini –neredeyse- tamamlayan Türkiye elektrik piyasasının tüketici odaklı, rekabetçi serbest piyasaya geçişin öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilebilmesi için elektrik dağıtım şebekesinin teknolojik dönüşümü temel gerekliliktir. Proje bu gerekliliğin her boyutta çerçevesini belirleyebilmek amacıyla yürütülmektedir.

Proje kapsamında;

 • Akıllı Şebeke için gerekli sistemlerin ihtiyaçlarının çıkarılması ve fonksiyonel gereksinim analizinin yapılması,

 • EDAŞ’ların yerel koşullarının ve şu andaki kullanılan sistemlerinin durum analizi yapılarak, bu sistemlerin akıllı şebekeye uygunluklarının belirlenmesi,

 • Türkiye için Akıllı Şebeke geçiş senaryoları tanımlanması ve bu senaryolarla ilişkili strateji geliştirilmesi,

 • Akıllı Şebeke geçiş çalışmaları için EDAŞ’lara kılavuz niteliği taşıyan bir metodolojinin oluşturulması,

 • Akıllı Şebekelerin ihtiyaç duyduğu sistemler için yol haritasının önerilmesi ve yol haritasında zaman planlamalarının konumlandırılması, Akıllı Şebeke için gerekli sistemlerin Fayda-Maliyet analizinin yapılması ve bu sistemlerin faydalarından ihtiyaca uygun olarak yararlanabilmek için farklı çözümlerin araştırılması ve karşılaştırılması,

 • Akıllı Şebekeler için gereken insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve bu kaynağın geliştirilmesi için yapılması gerekenler, Akıllı Şebekeye geçiş için strateji ve yol haritasının hazırlanması aşamasında tüm EDAŞ’lar, kamu kurumları, yerli ve yabancı sektör paydaşları ile çalıştayların organize edilmesi ve sonuçların raporlanması,

 • Akıllı şebeke stratejisi ve yol haritasının Türkiye elektrik tarifesine etkilerinin araştırılıp raporlanması,

 • Akıllı Şebekelerin yürürlükteki enerji, haberleşme vb. mevzuatlara uygunluk durumunun araştırılması ve ilgili mevzuatta güncellemeler yapılması için tavsiyeler sunulması,

 • Akıllı şebeke stratejisi ve yol haritasının Türkiye’nin ve ilgili kurumların stratejik hedeflerine uygunluğunun araştırılıp raporlanması

çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Proje sonunda aşağıdaki hedeflere ulaşılması beklenmektedir:

 • Dünyadaki en iyi akıllı şebeke stratejisi örneklerinden faydalanılarak EDAŞ’ların Akıllı şebekeye geçişi için en uygun zamanın planlanması ve Türkiye Elektrik Dağıtımına özgü bir strateji ve yol haritası geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Akıllı Şebekelerde kullanılan IT(Bilgi Teknolojileri – ‘Information Technologies’) ve OT(Operasyonel Teknolojiler – ‘Operational Technologies’) sistemleri arasında gerçekleştirilecek entregrasyonun oluşturacağı birlikte çalışabilirlik göz önüne alınarak faydaların tüm paydaşlar için belirlenmesi hedeflenmektedir.

 • Geliştirilen akıllı şebeke stratejisi doğrultusunda EDAŞ’lar, EPDK, Sektör paydaşları ve tüm ülke için fayda-maliyet analizine yönelik kılavuzun hazırlanması ve analizlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

İlgili enerji ve haberleşme vb. mevzuatı analiz edilerek, Akıllı Şebeke sistemlerinin kurulmasına olanak sağlayacak güncellemeler yapılması için tavsiyeler sunulması ve bu doğrultuda akıllı şebeke vizyonunun önünün açılması hedeflenmektedir.

Çapa 1
bottom of page